1. הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה והמוצר סופק כאשר הוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך מתן הודעה בכתב לחברה ובמקרה כזה לא יחויב הלקוח בגין דמי ביטול.

2. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום אספקת המוצר   באמצעות הודעה בכתב לחברה, לרבות פקס ודואר אלקטרוני אשר כתובתו Sales@hadass-maim.com המוצר תקין ויוחזר,  בצירוף חשבונית מקור. בכל הודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות. החזרת המוצרים תיעשה למקום שיבחר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי או על ידי שליח מטעם החברה כאשר עלות המשלוח תהיה על חשבון הלקוח. במקרה כאמור תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר חזרה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך %5 מערך העסקה או 100 ₪, במידה ובוצעה התקנה יגבו 100 ₪ נוספים.

יודגש כי זיכוי כספי לאחר ביטול העסקה יחול אך ורק על המוצר שהוחזר כשאיננו פגום ולא עברו בו מים כאמור בחוק ולא יחול על מוצר מתכלה אשר אריזתו נפתחה ו/או על שירות אשר ניתן ללקוח בתשלום כגון ביקור טכנאי, פירוק המוצר ו/או הרכבת המוצר.

3. התחייבות למסלול שירות אשר בוצעה דרך האתר ניתנת לביטול גם בחלוף 14 יום, אולם על ביטול עסקה כאמור יחולו התנאים הבאים:

א. על הלקוח להודיע על ביטול העסקה באמצעות הודעה בכתב לחברה באמצעות דואר, פקס , או דואר אלקטרוני.

ב. ביטול העסקה ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ידי החברה ואם נשלחה בדואר רשום, תוך 6 ימי עסקים מיום המשלוח.

בכל מקרה של ביטול כאמור החברה תשאיר ברשותה את הסכום הגבוה מבין השניים:

א. כל הוצאות החברה בגין תיקונים שבוצעו במוצר (אם הביטול נעשה לאחר תקופת האחריות על פי החוק).

ב. החלק היחסי מדמי השירות השנתיים בעד כל חודש בו היה הסכם בתוקף ותשלום מלא בגין סננים ואביזרים שסופקו עד לביטול העסקה. יתרת הכספים בגין השירות אשר שולמו לחברה בפועל – יוחזרו ללקוח באמצעות שיק או זיכוי בכרטיס האשראי של הלקוח.

4. ביטול העסקה על ידי החברה בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, ובלבד שתשלח הודעה על כך למשתמש, תוך פירוט נימוקי הביטול, בתוך 10 ימים ממועד אישור ההזמנה:

א. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר, מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.

ב. בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

5. אזרחים ותיקים, בעלי מוגבלויות ועולים חדשים, זכות הביטול עד 4 חודשים.